Avís LegalAvís Legal

De conformitat amb la legislació vigent (llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i la normativa concordant, aquest avís legal tenen la finalitat de complir amb el deure d'informació general i establir unes condicions d'ús i accés per a l'usuari d'aquest portal d'Internet.

Sobre aquest avís legal

El present avís legal regula les condicions generals d'ús i serveis de la pàgina www. servint.cat, propietat de Tot rehabitar SL (en endavant Tot rehabitar)
Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho: mitjançant correu postal a l'adreça indicada anteriorment, a través del correu electrònic: info@servint.cat. La mera utilització d'aquest portal atribueix la condició d'usuari d'aquest lloc web i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions en aquest Avís Legal en la versió publicada i actualitzada per Tot rehabitar en el moment d'accés de l' usuari.

Ús correcte del lloc web

Aquest lloc web és única i exclusivament per a ús personal dels usuaris. Vostè es compromet a no utilitzar aquest lloc web per a fins il legals o prohibits.
Vostè accepta utilitzar el servei només per al seu ús personal no lucratiu. Així mateix, accepta informar Tot rehabitar de manera oportuna, si observa un ús no autoritzat o adequat del servei per tercers o violacions de dret d'autor, marques registrades i altres drets que el servei pogués estar infringint o viceversa.

Propietat industrial

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general. Qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de Tot rehabitar. Només estarà autoritzat a la reproducció (impressió o descàrrega) per a ús privat dels continguts disposats en el lloc web.

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.

Excepte autorització expressa de Tot rehabitar, no es permet l'enllaç a 'pàgines finals', el 'frame' i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina www.servint.cat

Tot rehabitar es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Responsabilitat

Amb caràcter general, els usuaris hauran de fer un ús adequat del lloc web, d'acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir Tot rehabitar per la utilització indeguda.

Tot rehabitar no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualssevol prestacions.

Tot rehabitar no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions al sistema informàtic.De manera que Tot rehabitar no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l'usuari o tercers.

Últims TreballsÚltims Treballs

Imatge de:St. Antoni Maria Claret, 16-18 St. Antoni Maria Claret, 16-18 | Tarragona Veure tots